آگهی بنری
تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

Loading...

بررسی شاخه های عصب واگ

25205 01 بهمن 1394 اخبار پزشکی , سلامت آسان طب » اخبار پزشکی » بررسی شاخه های عصب واگ همیار آسان طب

شاخه های حلقی زیر مجموعه ای از شاخه های عصب واگ هستند . شاخه های حلقی معمولا دو شاخه است و ازگانگلیون تحتانی جدا شده حاوی رشته های حسی و حرکتی است (رشته های حرکتی را از عصب شوکی می گیرد ) . عصب قلبی فوقانی از شاخه های عصب واگ دو یا سه شاخه است که با شاخه های قلبی سمپاتیک پیوند و به قسمت عمقی شبکه قلبی میرود .

شاخه های عصب واگ

شاخه های عصب واگ به دو دسته تقسیم می شوند .  عصب واگ عصب دهم از دوازده عصب مغز در جمجمه است  و همچنین طولانی ترین عصب مغزی است . در زیر به طور مختصر شاخه های عصب واگ را برایتان تحلیل میکنیم :

1-شاخه های حفره جا گولار از شاخه های عصب واگ

الف – شاخه منژال

این شاخه از گانگلیون فوقانی جدا شده به قسمت سخت شامه حفره مخچه ای خلفی حس می دهد .

ب- شاخه گوشی

یا غصب آرنولد . از گانگلیون فوقانی واگ جدا شده و پس از پیوند با شاخه ای از گانگلیون تحتانی عصب گلوسوفارنژال از عقب ورید جاگولار داخلی عبور کرده وارد کانال کوچکی در ماستوئید شده و با اشخه ای از عصب صورتی (در ضخامت ماستوئید) پیوند می شود . سپس از شکاف تیمپانوماستوئید خارج شده و بدو شاخه تقسیم می شود . به گزارش اسان طب  یکی از آنها با عصب گوشی خلفی پیوند می شود . دیگری به پوست لاله گوش و مجرای گوش خارجی و سطح خارجی پرده تیمپانیک عصب می دهد .

2-شاخه های گردنی از شاخه های عصب واگ

الف – شاخه های حلقی

شاخه های حلقی زیر مجموعه ای از شاخه های عصب واگ هستند . شاخه های حلقی معمولا دو شاخه است و ازگانگلیون تحتانی جدا شده حاوی رشته های حسی و حرکتی است (رشته های حرکتی را از عصب شوکی می گیرد ) . این عصب از بین کاروتید داخلی و خارجی به پائین عبور کرده به کنار فوقانی عضله کنستریکتور میانی می رسد و با شاخه ای از عصب گلوسوفارنژال و سمپاتیک و شاخه خارجی حلقی فوقانی پیوند شده و شبکه حلقی را تشکیل می دهد که به عضلات و مخاط حلق و کام نرم به جز عضله تنسورولی پاتین عصب می دهد . همچنین رشته هایی به جسم کاروتید می دهد . (جسم کاروتید دارای یک شبکه عصبی است که عصب گلوسوفانژال و شاخه ای از گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردن نیز در آن شرکت دارند .)

ب- عصب حنجره ای فوقانی

این عصب از گانگلیون تحتانی واگ جدا شده در مسیر خود با شاخه ای از گانگلیون سمپاتیک فوقانی پیوند می شود و سپس به دو شاخه داخلی و خارجی تقسیم می شود .

ج- عصب حنجره ای داخلی

عصبی است حسی که مخاط حنجره را تا مجاور طناب های صوتی عصب می دهد ( از اپیگلوت تا حفره هرمی و با عصب راجعه پیوند می گردد . )

د – عصب حنجره ای خارجی همراه شریان تیروئید فوقانی است و به عضله کریکوتیروئید و کنستریکتور تحتانی عصب داده با شبکه حلقی پیوند می شود .

ه – عصب قلبی فوقانی

عصب قلبی فوقانی از شاخه های عصب واگ دو یا سه شاخه است که با شاخه های قلبی سمپاتیک پیوند و به قسمت عمقی شبکه قلبی میرود .

و- عصب راجعه

عصب ریکارنت inf . Laryngeal دارای مسیر متفاوتی در سمت چپ و راست است به نام عصب ریکارنت سمت راست و عصب ریکارنت سمت چپ .با مسیر عصب واگ آشنا شوید

منبع :

asanteb.com


# # # # # # # # # #

نظرات

*

code