مطالبی با برچسپ "بیماری بورگر و درمان"

  • 60086480070800534169

    بیماری بورگر در سیگاری ها

    بیماری بورگر یا ترومبو آنژئیت ابلیتران یک واسکولوپاتی است که به صورت واسکولیت انسدادی تظاهر میکند . به عبارت دیگر یک بیماری التهابی انسدادی عروق متوسط محیطی است که اتیولوژی آن ناشناخته است ، اما با بعضی عوامل ارتباط دارد .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی