مطالبی با برچسپ "خرما و افزایش وزن"

  • خرما

    خرما و رفع گرسنگی

    خرما در تمام کتابهای مقدس به احترام نام برده شده است و خود این دلیل بر ارزشمند بودن و فواید آن میباشد در قرآن بنام یکی از میوه های بهشتی نامیده شدهاست .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی