مطالبی با برچسپ "خوشه صمغی باکتریایی گندم"

  • 36434578

    خوشه صمغی گندم یا عسلک گندم

    بارزترین نشانه های بیماری خوشه صمغی گندم وجود صمغ زرد رنگ روی خوشه گندم می باشد و اگر از نزدیک و با دقت خوشه ها را معاینه کنیم گلوم و گلومل و ریشکها به صمغ آلوده هستند و در داخل گلوم و گلومل به جای بذر ، توده متراکم صمغ دیده می شود .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی