مطالبی با برچسپ "درد قاعدگی"

  • amazing foods that ease menstrual cramps

    راه های کاهش درد عادت ماهانه (قاعدگی)

    زنان بسیاری به طور ماهانه از درد قاعدگی در عذاب هستند؛ و بسیاری از آن‌ها با وجود گذشت سالیان هنوز راه پرهیز از این درد را پیدا نکرده‌اند.

  • قاعدگی

    عصبانیت شدید در پیش از قاعدگی

    بسیاری از خانم ها با نشانه های پیش از قاعدگی آشنا هستند. برای اکثر خانمها، روزهای قبل از قاعدگی شبیه کابوس است و حدود یک سوم از خانم ها هم معتقدند این نشانه ها زندگی آن ها را تحت تاثیر نا مطلوبی قرار می دهد. نشانگان پیش از قاعدگی در ۵ تا ۱۰ درصد از افراد به صورت جدی وجود دارد

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی