مطالبی با برچسپ "ریاست خانواده"

  • ریاست-خانواده

    ریاست خانواده با کیست؟

    ریاست خانواده گاهی مردانه است و گاهی زنانه ، حال آنکه این امر از وظایف مردان است زن به عنوان ستون خانواده با سلاح خود میتواند بر قلب مرد کاملا سلطنت کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی