مطالبی با برچسپ "غده بناگوش چیست ؟"

  • 1393511374_salivary_glands

    مجرای غده بناگوشی چیست ؟

    مجرای غده بناگوشی که حدود 5 سانتیمتر طول دارد از به هم پیوستن دو شاخه اصلی در قسمت قدامی غده بناگوشی تشکیل می شود ، سپس از روی عضله ماضغه عبور کرده و در کناره قدامی این عضله با یک زاویه قائمه متوجه طرف داخل شده است .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی