مطالبی با برچسپ "قاعدگی شبیه کابوس"

  • قاعدگی

    عصبانیت شدید در پیش از قاعدگی

    بسیاری از خانم ها با نشانه های پیش از قاعدگی آشنا هستند. برای اکثر خانمها، روزهای قبل از قاعدگی شبیه کابوس است و حدود یک سوم از خانم ها هم معتقدند این نشانه ها زندگی آن ها را تحت تاثیر نا مطلوبی قرار می دهد. نشانگان پیش از قاعدگی در ۵ تا ۱۰ درصد از افراد به صورت جدی وجود دارد

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی