مطالبی با برچسپ "مفاصل اطلنتواکسیپتال"

  • 1284961406-Gray188-Skull-LeftLateral

    مفاصل جمجمه ای- مهره ای Cranionvetebral

    مفاصل جمجمه ای - مهره ای شامل مفاصل اطلنتو اکسیپیتال و اطلنتو اکسیال می شود . این مفاصل از نوع سینوویال بوده که دیسک بین مهره ای ندارند و برای حرکات وسیع تر ستون مهره ای طراحی شده اند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی