مطالبی با برچسپ "کره شبیه زمین"

  • پسر-عموی-زمین

    ناسا یک سیاره مشابه زمین کشف کرد

    ناسا سیاره ای را در خارج از منظومه شمسی یافته که بیش از هر سیاره دیگری که تا به امروز کشف شده به زمین شبیه است؛ کره ای که امکان دارد آب بر سطح آن جاری باشد.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی