اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا - آسان طب

اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا

اسم دختر با م  چه عربی و چه فارسی زیاد است. فقط کافیست حسابی تحقیق کنید تا با توجه به معنی ان یک اسم عالی را انتخاب کنید. در این بخش از مجله آسان طب چند اسم دختر با م را برایتان گرداوری کرده ایم. امیدواریم بتوانید یک اسم مناسب انتخاب کنید. البته یاداوری میکنیم اسامی پسرانه هم در بین این اسامی هستند.

اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا
اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا

اسم دختر با م اسم دخترانه با میم

نام تلفظ معنی
مَأوی Māvi جایگاه ،پناهگاه
مائده Mā-‘ede خوردنی ، سفره غذا ، سوره پنجم از قرآن کریم
ماجد Mājed بزرگوار، گرامی ، نیکوخو، یکی از نام های خدای تعالی
ماجده Mājede مؤنث ماجد ، زن بزرگوار و گرامی
مادیار Mād-yār دوستدار نژاد آریایی
مارا Mārā تازه بخش ، سعادت
ماراب Mārāb بخت و دولت تازه
مارال Mārāl آهو ، خوب ، نیکو
ماریه Mārie زن سپید درخشان رنگ ، درخشان ، چهره ، نام همسر رسول اکرم ( ص )
مازستا Māzestā نام پسر داریوش اول
مازه Māze یکی از سرداران داریوش سوم
مازیار Māziyār صاحب کوه ماز ، از حکام مازندران
ماکان Mākān از سران دیالمه قرن چهارم ، گذشته
مامکان Māmakān نام دختر سلطان بلخ
مامیشا Māmishā گیاهی شبیه خشخاش که گل های سرخ رنگ دارد
مانا Mānā معنی و مفهوم ، شبیه ، همانند ، یکی از نام های خدای تعالی
مانادخت Mānā-dokht همیشه دختر
ماندان Mān-dān نام همسر کمبوجیه
ماندانا Mān-dānā عنبر سیاه ، نام مادر کوروش کبیر
مانوش Mānoosh نام کوهی که منوچهر در بالای آن به دنیا آمد
مانوک Mānook نوعی مرغابی ، سرخاب
مانی Māni نام پیامبر ایرانی که نقاش بود ، نادر، کمیاب
مانیا Māniyā علاقه مفرط به چیزی ، دیوانگی
ماه آذر Māh-āzar نام وزیر انوشیروان ، نام برادرزاده سلمان فارسی
ماه آفرید Māh-āfarid آفریده ماه ، ‌نام دختر فریدون
ماه آفرین Māh-āfarin آفریننده ماه
ماه برزین Māh-barzin یکی از بزرگان دوره ساسانی
ماه بنداد Māh-bandād پسر ماه بخت
ماه پروین Māh-parvin نام گیاهی معطر و طبی
ماه پری Māh-pari زن بسیار زیبا
ماه پیکر Māh-peykar صاحب پیکری زیبا مانند ماه
ماه جبین Māh-jabin معشوقه زیبارو ، کسی که پیشانی زیبا دارد
ماه سیما Māh-simā زیبا صورت ، ماهرخ اسم دختر با م
ماه سیمین Māh-simin بسیار زیبا چون ماه
ماه لقا Māh-laghā زیبارو
ماه مراد Māh-morād شخصی که اردشیر او را به مقام موبد موبدان برگزید
ماه ملک Māh-malek پادشاه زیبارویان
ماه منظر Māh-manzar ماهرو، ماه چهره ، زیبا روی
ماه منیر Māh-monir ماه درخشان
ماهان Māhān منسوب به ماه ، یکی از بخش های شهرستان کرمان
ماهان چهر Māhān-chehr دارای چهره ای همچون ماه
ماهان داد Māhān-dād بخشیده  و عطیه ماه
ماهان دخت Māhān-dokht دختر ماهان
ماهان رخ Māhān-rokh دارای چهره ای همچون ماه
ماهانه Māhāne منسوب به ماه
ماه بانو Māh-bānoo بانویی که همچون ماه زیباست ، زنی خوشگل  و زیبا
ماهبد Māh-bod نگهبان ماه
ماهپاره Māh-pāre زن بسیار زیبا همچون ماه
ماهچهر Māh-chehr زیبارو ، آن که چهره اش مانند ماه تابان باشد
ماهدخت Māh-dokht دختر ماه ، ‌دختری مثل  ماه
ماهر Māher چیره دست ، زیرک
ماهرخ Māh-rokh ماهرو ، زیبا صورت
ماهرخسار Māh-rokhsār ماهرخ ، زیبا رو ،‌ نام دختر عباس میرزا
ماهزاد Māh-zād زیبارو
ماهنور Māh-noor دارای درخشش ماه
ماهنوش Māh-noosh ماه جاوید ، ‌همیشه زیبا
ماهو Māhoo زینت ، آرایش
ماهوار Māh-vār چونان ماه ، ‌ماهوش
ماهور اسم دختر با م
Māhoor یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی ، پستی و بلندی زمین
ماهوند Māh-vand مانند ماه ، زیبا رو
ماهوی Māhuy مرزبان شهر مرو در زمان یزدگرد سوم ساسانی
ماهیار Māhyār یار ماه ، نام قاتل داریوش سوم
ماهین Māhin منسوب به ماه ، زیباروی
مبارک Mobārak خجسته ، با برکت ، همایون ، ‌فرخنده
مبارکه Mobāraka با برکت ، خجسته
مبین Mobin آشکار ، واضح ، بیان کننده اسم دختر با م
مبینه Mobina روشن و آشکار
مبینا Mobinā روشن و آشکار
متین Matin محکم ، استوار ، باوقار
متینه Matine مؤنث متین ، زن باوقار
مجتبی Moj-tabā برگزیده ، لقب امام حسن ( ع ) ، پسندیده
مجد Majd بزرگی ، عزت ، شرف
مجدالدین Maj-ded-din موجب شکوه و عزت ، بزرگواری و عظمت در دین
مجید Majid بلند مرتبه ، دارای مجد و بزرگی ، شریف و بزرگوار
محبوب Mah-boob دوست ، مورد علاقه و محبت ، پسندیده
محبوبه Mah-boobe مؤنث محبوب ، معشوقه
محترم Moh-taram مورد احترام و تکریم ، با عزت ، پاک و مقدس
محتشم Moh-tasham باشکوه و شوکت ، دارای حشمت
محدث Mohad-des سخنگو ، روایت کننده حدیث
محدثه Mohad-dese مؤنث محدث ، زن سخنگو
محراب Meh-rāb صدر مجلس ، قبله ، غرفه ، پیشگاه
محسن Moh-sen احسان کننده ، نیکی کننده ، یکی از نام های خدای تعالی
محمد Moham-mad ستوده ، ستایش شده ، نام خاتم پیغمبران
محمود Mah-mood ستوده ، نیک سیرت
محی Mohi زنده کننده
محی الدین Mohyi-ed-din زنده کننده  و احیا کننده دین
محیا Mah-yā زندگانی ، حیات ، جای زیستن
مختار Mokh-tār صاحب اختیار ، برگزیده ، آزاد  در هر کار
مخمل Makh-mal نوعی پارچه نخی
مدحت Med-hat ستایش ، مدح
مرآت Mer-āt آیینه ، آینه
مراد Morād خواسته ، آرزو ، اراده شده
مرادعلی Morād-ali کسی که علی مراد و مرشد اوست
مرتضی Mortezā خشنود و راضی ، لقب حضرت علی ( ع )
مرجان Marjān مروارید ، نام جانوری با پایه آهکی در دریاهای گرم
مرجان دخت Marjān-dokht دختر گرانقدر و زیبا و شایسته
مرجانه Marjāne دانه مروارید کوچک
مرحمت Mar-hamat بخشش ، هدیه ، لطف ، مهربانی
مرضی Marzi پسندیده ، مورد رضایت
مرضیه Marzie زن پسندیده ، خشنود ، مطلوب
مرمر Marmar نوعی سنگ آهکی سخت و متبلور و زیبا و قیمتی ، صاف و صیقل
مروارید Morvārid مرجان ، جسمی جامد و کروی و گرانبها که از صدف به وجود می آید
مریم Maryam یاغی گری ، نام مادر حضرت مسیح ، نام سوره یازدهم قرآن کریم اسم دختر با م
مزدا Mazdā دانای بی همتا ، آفریدگار
مزدک Maz-dak مردی که ادعای پیغمبری کرد و به دست انوشیروان کشته شد
مژده Mozh-de بشارت ، نوید ، شادی
مژگان Mozh-gān مژه ها ، موهای پلک چشم
مستانه Mas-tāne مانند مستان ، همچون مست
مسرت Masar-rat شادمانی ، سرور ، خرمی
مسرور Masroor خوشحال ، شادمان ، با فرح
مسعود Mas-`ood سعادتمند ، سعید ، فرخنده
مسیح Masih روغن مالیده ، سیم گداخته ، لقب حضرت عیسی (ع) اسم دختر با م
مسیحا Masihā حضرت عیسی علیه السلام
مُشانا Moshānā حضرت حّوا اسم دختر با م
مصطفی Mostafā برگزیده ، خالص
مطهر Motah-har پاک شده ، پاکیزه ، مقدس ، تطهیر شده
مطهره Motah-hare مؤنث مطهر ، زن پاکیزه  ومقدس
مظفر Mozaf-far پیروز ، کامروا ، منصور
معراج Me-rāj نردبان ، پله
معرفت Ma`-refat شناخت ، آشنایی ، علم ، دانش
معرفت الله Ma`-refat-ol-lāh شناخت خداوند
معصوم Ma`soom بی گناه ، دور نگه داشته از گناه ، باعصمت
معصومه Ma`soome زن بی گناه و بی عیب
معطر Mo`atar خوشبو
معظم Mo`az-zam تعظیم شده ، بزرگ شمرده شده
معین Mo-`in یاری کننده ، مددکار ، یاری دهنده ،یکی از نام های خدای تعالی
مفتون Maftoon عاشق ، شیفته ، دیوانه
مفید Mofid سودبخش ، فایده رسان اسم دختر با م
مقداد Megh-dād نام یکی از اصحاب پیامبر
ملاحت Malāhat بانمک بودن ، خوبرو بودن
ملک Malak فرشته ، پری
ملک آرا Malak-ārā آراینده ملک
ملکان Mālekān نام پدر خضر پیامبر از نوادگان سام بن نوح
ملکزاد Malak-zād پریزاد ، زاده یپری
ملکه Malake منسوب به ملک ، پری اسم دختر با م
ملکوت Malakoot بزرگی ، عظمت ، پادشاهی ، عالم فرشتگان
ملودی

 

اسم دختر با م

Melodi

 

اسم دختر با م

نغمه ، آهنگ

 

اسم دختر با م

ملیح Malih بانمک ، نمکین ، زیبا
ملیحه Malihe زن بانمک و زیبا
ملیکا Melikā پادشاه ، مادر حضرت مهدی (عج )
مُـنا Monā آرزوها
منزلت Manzelat مقام ، مرتبه ، احترام
منصور Man-soor پیروز ، غالب ، نصرت یافته
منصوره Mansoore مؤنث منصور ، زن پیروز و مظفر
منظر Manzar چشم انداز، دور نما ، محل نظر
منوچهر Manoo-chehr بهشت روی ، یکی از پادشاهان پیشدادی
منور Monav-var روشن و درخشان ، نورانی ، پرتو افکن
منیر Monir نورانی ، درخشان
منیره Monire زن نورانی و درخشان
منیژه Mani-zhe نام دختر افراسیاب و معشوقه بیژن
مه سیما Mah-simā مهرو ، مهرخ
مهبانو Mah-bānoo زنی که مانند ماه زیباست ، سرور بانوان
مهبد Mah-bod نگهبان ماه ، کنایه از زن زیبا ، ناموزیر انوشیروان
مهپاره Mah-pāre ماه پاره ، کنایه از زیباروی
مهتاب Mah-tāb تابش ماه ، پرتو نور
مهتاج Mah-tāj دارنده تاجی چون ماه
مهتاش Mah-tāsh ماه وش ، زیباروی
مهداد Mah-dād داده  وبخشنده ماه
مهدار Mah-dār ماه دارنده اسم دختر با م
مهدخت Mah-dokht دختر ماه ، سرور دختران
مهدعلیا Mahde-oliā لقبی که به مادر شاهان می دادند
مهدی Mahdi هدایت شده ، ارشاد شده ، نام منجی عالم بشریت
مهدیس Mah-dis مانند ماه زیبا ، زیباروی
مهدیه Mah-die عطا و بخشش ، عروس فرستاده شده به خانه شوهر
مهر Mehr محبت ، دوستی ، خورشید
مهرآذر Mehr-āzar فروغ خورشید ، یکی از موبدان پارس درزمان انوشیروان
مهرآذین Mehr-āzin نام روستایی در بخش شهریار اسم دختر با م
مهرآرا Mehr-ārā آرائیده مهر و محبت اسم دختر با م
مهرآزاد Mehr-āzād خورشید روی آزاده
مهراب Mahrāb دارای فروغ خورشید ، نام پدر رودابه همسر رستم
مهراد Mehrād آزاده بزرگ
مهراس Mehrās نام پدر الیاس
مهرام Mah-rām ماه آرام ، رام شده خورشید ، نام روستایی در آذربایجان
مهران Mehrān محبت و دوستی ، فروغ خورشید
مهرانگیز Mehrangiz به وجود آورنده  مهر و محبت
مهرانه Mehrāne مؤنث مهران
مهربان Mehrbān بامهر و محبت ، شفیق
مهربانو Mehr-bānoo بانوی خورشید ، نیکی کننده
مهرداد Mehr-dād داده و بخشنده مهر ، داده خورشید
مهردخت Mehr-dokht دختر خورشید
مهرسا Mehr-sā مانند مهر
مهرشاد Mehr-shād خورشید تابان
مهرشید Mehr-shid خورشید تابان
مهرگان Mehregān ماه مهر، نوایی در موسیقی
مهرگل Mehr-gol گل خورشید
مهرناز Mer-nāz دارای مهر و ناز
مهرنوش Mer-noosh خورشید جاوید
مهروش Mehr-vash مانند خورشید
مهری Mehri دارای مهر و محبت
مهسا Mahsā مانند ماه زیبارو
مهستی Mahasti بانوی زیبا ، ماه بانو
مهشاد Mah-shād ماه درخشان
مهشید Mah-shid ماهتاب ، پرتو قمر ، ماهتاب
مهگل Mah-gol ماه گل
مهلا Mah-lā دوستانه ، آهسته
مهنا Mah-nā گوارا ، خوشایند
مهناز Mah-nāz ناز ماه ، زیبارو
مهنام Mah-nām هم نام ماه
مهنوش Mah-noosh ماه جاویدان
مهوش Mah-vash مانند ماه ، زیبا رو اسم دختر با م
مهیار Mah-yār کنایه از عاشق شب زنده دار
مهین Mahin منسوب به ماه ، زیبارو
موژان Mozhān چشم خواب آلود ، چشم زیبا و خمار
موسی Moosā تیغ سلمانی ، پیامبر یهود
مونا Monā ضمانت و مسئولیت مشترک
مونس Moones همدم ، یار ، همنشین ، همراز
میترا Mitrā مظهر خورشید و فروغ ، مهر
میثاق Misagh عهد و پیمان ، عهد استوار
میثم Mey-sam نام یکی از یاران حضرت علی ( ع )
میسان Misān زنی وفادار، باوقار و استوار
میشانه Mishāne نام دیگر حوا
میعاد Mi-`ad زمان وعده کردن
میکائیل Mikā’il از فرشتگان مقرب درگاه خداوند
میلاد Milād آفریده مهر ، زمان ولادت
میمنت Meymanat مبارک ، خجسته
مینا Minā  نام گلی است ، آبگینه ، شیشه
مینو Minoo بهشت ، فردوس برین ، آسمان ، چرخ
مینوچهر Minoo-chehr آن که چهره ای بهشتی دارد ، بهشت ،رخسار
مینودخت Minoo-dokht دختر بهشتی و زیبا

امیدواریم از این چند اسم دختر با م بهره برده باشید و بتوانید از میان انها اسمی زیبا را برگزینین.

برچسب ها

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *