خصوصیات خانواده متزلزل

  • خانواده
    ویژگی خانواده متزلزل

    ویژگی خانواده متزلزل چیست؟

    خانواده متزلزل یعنی حالتی که خانواده دچار از هم گسیختگی ، ناتوانی در انجام کارکردها و روابط نابسامان در بین اعضای آن است . ممکن است خانواده ای در بدو تشکیل میزانی تعادل را داشته باشد ، لیکن سیر و تحول آن به سمتی باشد که دچار حالت تزلزل گردد…

    بیشتر بخوانید »