درمان تنوسینوویت مچ دست - آسان طب

درمان تنوسینوویت مچ دست

  • سلامت
    درمان تنوسینوویت

    درمان تنوسینوویت چگونه است ؟

    تنوسینوویت به التهاب پوشش سینوویال نازکی که سطح غلاف تاندونی را می پوشاند اطلاق می شود و از غلاف فیبروی خارجی تاندون مجزا می باشد . همانند بورسیت ، تنوسینویت ممکنست به علت تحریک مکانیکی یا عفونت باکتریایی و یاعوامل رماتیسمی مانند بیماری رماتوئید ایجاد گردد و این تاندوهای سینوویال…

    بیشتر بخوانید »