نورون چیست

  • اخبار پزشکی
    از خواص مهم نورون ها

    علم فیزیولوژی نورون ها

       نورون ها از سایر سلول های بدن زودتر تحت تاثیر شرایط محیط زندگی قرار می گیرند . از این رو وجود PH مشخص و فشار اسمزی مناسب ، وجود یون های Na ، K ، Ca به نسبت های مشخص و همچنین وجود O2 و گرمای مناسب و ویتامین…

    بیشتر بخوانید »